is toegevoegd aan uw favorieten.

Gods kinderen van Ur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voorhoudt. Het is een uitvoerige handleiding tot de kennis der insecten. Die andere steenen vormen een boek over de eerste beginselen der plantkunde. En neem nu nog even (neen, laat gindsche Mineralogische tafelen nu maar liggen om des tijds wille!) dit leerboek der dierkunde ter hand. Daar hebt Gij de hondensoorten: „ huishond , jachthond, hond van Elam".. .. Daar een verdeeling in wilde dieren (hond, leeuw, wolf, enz.) en tamme (rund, schaap, geit, enz.). Kijk, hier is een verdeeling van vogels in: Roofvogels , zwemvogels, moerasvogels. En al deze dieren zijn in twee talen genoemd: Eén geleerden-naam voor het wetenschappelijk onderzoek en één naam in de gewone taal van het dagelijksch leven.

Van onderwijs in de geschiedenis als afzonderlijk .studievak blijkt ons op dit oogenblik niet veel, omdat blijkbaar op dezen tijd andere vakken van studie aan de beurt zijn. Dat er veel aan gedaan wordt, weten wij echter wel, al wonen wij dergelijke bearbeiding op het oogenblik niet bij.

Dat — om van verdere studiën te zwijgen — ook de geneeskunde hier wordt beoefend, bevreemdt een reiziger van Uw ervaring voorzeker niet.

En dat al dit onderwijzen het hart niet opoffert aan het hoofd, maar wezenlijk opvoeden het doel is, moge U — eer wij vanhier naar de boekerijen gaan — blijken uit den aandoenlijken, schuldbelijdenden en schuldvergeving zoekenden oud-Sumerischen boetpsalm , welks recitatief Gij aan den uitgang stilstaande nog juist even beluisteren kunt: „Mijn Heer is toornig in Zijn hart; moge Hij weer ge-

[stild worden.

Moge God weer bevredigd worden; want ik wist niet,

[dat ik misdeed. Moge Isjtar, mijn moeder weer gestild worden; want ik

[wist niet, dat ik zondigde.