is toegevoegd aan uw favorieten.

Gods kinderen van Ur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

baring Gods. Maar ook — hoe ligt hier reeds de mensclielijke grondstof, waaruit in later eeuwen de Heilige Geest Zich Zijn Boetpsalm-psalmisten verwekken zal!

De naam Kirjath-Sanna komt dezer stad wezenlijk toe; maar Kirjath-Sepher, „stad van boeken", of KirjathSopher, „ stad der schrijvers ", is voor deze merkwaardige stad al evenmin een ongepaste benaming. Hoe jammer, dat wij zoo vluchtig deze schatten moeten beschouwen!

Maar hoe vluchtig ook, het kan toch niet aan Uw blik ontgaan, dat wij hier in de verschillende vertrekken, op boekplanken boven elkander gerangschikt langs de wanden der kamers, allerlei aantreffen: contracten en testamenten; bevelschriften en zedelessen; geneeskundige recepten en rechterlijke uitspraken; studiewerken en sterrekundige rapporten; ritueele tempelvoorschriften en regeeringsannalen; buitenlandsche correspondentie en gemoedelijke lectuur, onder andere treffende boetpsalmen en smeekgebeden bevattende; kortom, alles wat men verwachten kan in een boekerij van Koningen en Priesters, die in Kanaan wonende doortrokken zijn van den geest der oude Babyloniërs en hun schoonste letterkundige werken in afschrift bezitten.

En zoo voortreffelijk-betrouwbare afschriften! "VVat op papyrus of perkament of andere soortgelijke stof geschreven is, kan later (soms tot volkomen verandering van den zin toe) worden veranderd. Maar zoodra de weeke kleitafel eenmaal gedroogd is of gebakken, is zij volkomen onveranderlijk. Het wezen van het boek zelt is een waarborg tegen alle vervalsching of omwerking. Hoe is meer betrouwbaarheid denkbaar ?

Sla no"- een enkelen blik ten afscheid om U heen; want

Ö

wij moeten vertrekken. Maar laat u eerst door dezen priester hier nog onderrichten over de stoffelijke zijde der vraag, hoe men toch deze steenen boeken maakt en bewerkt: