is toegevoegd aan uw favorieten.

Gods kinderen van Ur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gedaante het geele woestijnzand voor U uit. En alleen lieel van verre ziet het geoefend oog een overgang van den geelen tot den groenen tint, waar de aanwezigheid van water de onvruchtbare eentonigheid vervangt door liefelijk groenend gewas.

Ernstig-schoon, zwijgend-welsprekend, rustig-verheven ligt daar de majestueuze woestijn voor LT. En daar aan den rand ligt aan den grooten weg tussclien Egypte en Hebron, ter plaatse waar de weg van (laza naar Maïn dien kruist, het kleine plaatsje Beërsjêbang, naar de grenzen van welks woestijngebied Abraham zich weer is gaan terugtrekken na Sara's begrafenis.

Juist is hij aangekomen in de oase bij den put Lachai Roï 1) met zijn vele herinneringen. Zie , daar is hij in zijn eenvoudig Bedawin-gewaad. Hoewel niet zonder wapenen is hij nu toch niet — als in de dagen van Chammoerabi's en Koedoer-Lagamaroe's inval2) — op de wijze van een Babylonisch krijgsman van den nieuweren tijd (oudtijds zonder helm en schild) met helm, schild, boog, pijl en staaf gewapend. En evenmin draagt hij de weelderige kleeding, die men van een rijk man uit het oude en rijke Ur in een steedsche omgeving verwachten zou: Weelderig bewerkte sandalen en lange fijne gewaden met prachtigen gordel en schitterend van blinkende kleuren, sieren nu althans zijn eerbiedafdwingende gestalte niet. Hij is nu gekleed, zooals vóór hem en na hem wel elke rondzwervende nomade in deze streken gekleed zal zijn; al mag een of ander sieraad, of de ietwat voortreffelijker stof of bewerking van zijn gewaad, den indruk zijner gebiedende houding verhoogen. Ruwe lederen sandalen schoeien zijn voet. Een wollen of linnen hemdrok, voor

1) Genesis '24 : 62.

2) Genesis 14.