is toegevoegd aan uw favorieten.

Gods kinderen van Ur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

derig Ur en Haran en velerlei voortbrengselen van allerlei landen vereenigd. Hier is hij tehuis. Voorzoover namelijk Abraham, hetzij vóór hetzij na — Sara's verscheiden — ergens tehuis wezen kan, sints Gods bevel hem uit Haran wegriep !). „Naar het land, dat Ik u wijzen zal", had de Heere gezegd. En dat was in de eerste plaats Kanaan geweest. Maar door Egypte en Gerar en Kanaan en de Nêgeb en Moria heen was het tevens de leuze gebleven: Telkens weêr verder trekken moest hij als nomade; als vreemdeling verkeeren, volgende de telkens herhaalde wijzingen Gods. En zoo is hij ook nu nog op zijn reize naar liet land, dat God hem wijzen zal. Voor zijn nakomelingen: Kanaan. Maar voor hemzelven blijft het nog steeds toekomende tijd, totdat Machpela's spelonk zijn lichaam ontvangen zal, en I zak en Ismaël hem bij Sara's omhulsel zullen nederleggen in de begraafplaats, die hij eens gekocht heeft van Ephron den Hethiet. Dan zal zijn lichaam nederliggen in het land dat God hem als het land zijner nakomelingen heeft aangewezen, die er met een door God gezuiverd Rabylonischen zin, het tot uitroeiens toe verbasterd Babylonisch verleden zullen vervangen. Maar voor Abrahams ziel zal dan eindelijk in eeuwige heerlijkheid en hemelsche rust het woord der belofte vervuld wezen: Hij zal dan daar zijn aangekomen, waarvan het zoo vaak als weerklank op de belofte Gods in zijn gemoed had weerklonken:

„Het land, dat Ik u wijzen zal"'.

1) Genesis 12 : 1.