is toegevoegd aan uw favorieten.

Gods kinderen van Ur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heenwringt. Een merkwaardige rivier, die Jordaan! Wie liet Jordaandal van eenig hoog punt zou kunnen overzien, zou opmerken, dat haar bedding ongeveer driemaal zoo lang is als het dal, waardoor zij zich heenslingert, om haar graf te vinden in de zware ziltige wateren van het meer van Rothpana, gelijk de Lgyptenaars dat groote zoutmeer noemen ten Zuiden der vruchtbare vallei van Siddim, die er in Abrahams dagen in zal ondergaan. Hoe daalt deze stroom! Reeds haar voornaamste Noordelijke bronnen liggen op zeer ongelijke hoogte. Aan de Westzijde van den Senir, gelijk de blanke Amoriten zeggen, of Hermon , gelijk deze — blijkens zijn naam heilig geachte — meer dan 8000 voet hooge sneeuwkruin door de donkerkleurige oudere landsbewoners genoemd wordt, ontspringt ruim 1600 voet hoog boven de zee de eerste bron als in het gezicht van den hoogen AntiLibanon. I)e tweede bron opkomend uit de kalksteenrotsen bij wat later Caesarea Philippi zal heeten is slechts ruim 1O00 voet boven den zeespiegel. De derde bron (ot liever samenwelling van twee bronnen ongeveer een halt uur ten Noorden van de plaats, waar de Hasbani zich in de Jordaan stort, is slechts 5O0 voet boven de zee Door de dichte papyrusstengels in het Noordelijkste der drie Jordaanmeren daalt de stroom Zuidwaarts. Uit dit in omvang en waterstand wisselend moerassig water gaat de Jordaan met een kalme daling door een heerlijk vrucht bare vlakte, om straks met toenemende versnelling, in menigte van watervallen, door een tropisch weelderigen plantengroei omlijst, als van reuzentrappen at te dalen naar het groote meer, dat in later eeuw als Meer van liberias voor alle eeuw en alle eeuwigheid gedenkwaardig wezen zal. Van dit reeds meer dan 600 voet beneden den zeespiegel gelegen schilderachtig, vruchtbaarheid brengend, schoonheid weerspiegelend, vischrijk waterbekken, langvier