is toegevoegd aan uw favorieten.

Gods kinderen van Ur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II.

De hergen, die .Terusalem omringen, zijn in vergelijking van den zeespiegel der Grroote Zee *) of van de oppervlakte van het meer van Rothpana -), tamelijk hoog, al zijn zij als deelen van geheel een vrij verheven hoogland nu juist niet zoo zeer in het oog loopend machtig of indrukwekkend. Op het klimaat van .Terusalem oefent deze hooge ligging te midden van nog liooger omlijsting blijkbaar invloed. Zal later eeuw de warmte der kuststreken schatten op een gemiddelde temperatuur van 20,5 graden Celsius 3) en het Jordaandal op een gemiddelde van 24° Celsius 4), als gemiddelde temperatuur van Jerusalem zal men 17,2 graden 5) van den Celsiusthermometer aanmerken; wat een recht aangename warmte aanwijst, niet waar? Vergelijk daar eens mede dien warmen dag aan den Jordaanoever, toen 's morgens om acht uur in de schaduw de thermometer reeds 31 graden wees fi); om niet te spreken van dien gloeienden middag, toen wie bij zulk een gloed nog kon lezen, 43.3 graden van den thermometer 7) aflezen kon!

't Is echter niet altijd liefelijk van warmte in Jerusalem's omgeving. In den winter kan het in deze bergen gevoelig koud zijn. In meer dan de helft der winters valt er zelfs wel eens een heel enkelen dag sneeuw. Soms ligt er wel eens de sneeuw een geheelen dag lang den grond te kleuren. al is dat hooge uitzondering. De Koesjitische slaat, die voor eenigen tijd hier geweest is, toonde zich zeer verwonderd bij dit schouwspel, en vraagde, of dit nu hetzelfde

1) I)e latere Middellandsche Zee.

2) De latere Doode Zee.

3) 72.5° Fahrenheit.

4) 75.2° Fahrenheit (vrijwel gelijk de warme streken van Java).

5) 63° Fahrenheit.

6) Bijna 88* Fahrenheit.

7) 110* Fahrenheit.