is toegevoegd aan uw favorieten.

Gods kinderen van Ur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En toch — och, eigenlijk kan ik het 17 ook niet ten kwade duiden. Dit merkwaardig land is rijk aan belangrijke steden. En Jerusalem (naar het Oeroe Salim dei Babyloniërs alzoo genoemd) is onder deze waarlijk de minste niet.

Zoo kan ik dan ook wel hegrijpen, dat eerst deze sterke stad zelve Uw aandacht geboeid houdt. Want sterk is ze zeer zeker, zooals ze daar ligt op de middengroep der bergen te midden van geheel een beveiligenden muur van bergen, die het omringt. Wanneer immer zou kunnen geschieden, wat ieder, dien wij ontmoeten, voor een ongerijmd spel van kranke verbeelding zal verklaren, wanneer ooit oorlogstuig te bedenken was, dat van die omringende bergen af Oeroesalim bereiken kon, dan, ja dan zouden natuurlijk juist die bergen voor Jerusalem groot gevaar kunnen opleveren. Maar wanneer wij de oorlogswapenen dezer eeuw eens bezien, dan blijkt onsdeze gedachte geheel hersenschimmig. En zoo zijn jui>t deze bergen als een afbeeldsel van .Terusalems veiligheid, en zou allicht een dichter er toe kunnen komen, om reizigers naar Jerusalem ') deze beeldspraak in den mond te leggen met een of ander „ Rondom Jerusalem zijn bergen 2) en zoo beschut Jerusalems God degenen, die

Hem vreezen."

Wel, ik wil met U het aangezicht naar de stad van Salem richten. Of, beter nog, geen peinzend beschouwen van verre; maar een opgewekt binnentreden in deze Koninklijke Hoofdstad, die reeds sints langen tijd de omstreken beheerscht, en — onder meer — in de Siddim-

copieerde deze cartouche in den zuidelijken corridor. Volgens zijn, mij in ïSept.

gezonden, en in Xov. 18911 door mij met hem besproken copie is de in Hoofdstuk I opgenomen afdruk. I>e „R" en de „L" wisselen daarin, gelijk gewoon was in den tijd der Ptolemaeën.

1) Psalm 125 : 1.

2) Psalm 125 : 2.