is toegevoegd aan uw favorieten.

Gods kinderen van Ur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

miten als Koedoer !) Maboeg of Eri-Akoe 2) of KedorLaomer, of van Babyloniërs als Chamoerabi 3) en later Ammi-satana, is het land van Jei-usalem, wat zeden en kennis en kunst aangaat. van Akkadische en Babylonische gebruiken en toestanden vervuld.

In dien overouden tijd bestonden de muren van de tot steden geworden tentlegers uit groote rotsblokken, met geweldige krachtsinspanning ruw op elkander gestapeld. De geweldige oude bewoners dezer landen, van wie vooral in het land ten Dosten van de Jordaan verschillende steenen gedenkteekenen voortbestaan, waren gewoon, zoo hun versperringen op te stapelen en de tusschenruimten met kleinere steenen aan te vullen. De woningen, door zulke muren beschut, waren evenmin bewijzen van hooge beschaving. Deels in den rotswand uitgehouwen of aangesloten aan ontdekte bestaande rotsspleten, zoudt (lij ze, boven elkander zich verheffend tegen de berghelling op, boven de ruwe stadsmuren hebben zien uitsteken. En de overige woningen tusschen de muren, en langzamerhand ook daarbuiten zich uitbreidend waren, naar men zegt, houten barakken of leemen hutten. Het is aan Uw scherpzienden, overal rondvorschenden blik niet ontgaan, dat op den tijd van dit ons bezoek de beschaving zeer is toegenomen. En deze draagt een beslist Semitisch-BabyIonisch karakter, al is zekere wijziging door Kanaanitischen invloed niet te miskennen. Want de Kanaaniten uit Kapht4) hebben eerst Zuidwaarts trekkende de Saronvlakte vervuld, en zijn vervolgens ook verder Zuidelijk en ook meer landwaarts in getogen, voorzoover de Amoritische stammen hun dit niet belet hebben, of de Hethiten, die, bijvoorbeeld, Askelon hebben bezet.

1) Hebreeuwsch: Kedor.

2) Hebreeuwsch: Arioch.

3) Amraphel.

4) Phoenicië, waarheen zij van uit het Oosten schijnen gekomen te zijn.