is toegevoegd aan uw favorieten.

Gods kinderen van Ur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En voorzeker menig belangrijk bericht van Semitisehen oorsprong, de zuiverder overlevering bevattende van de overoude wereldgeschiedenis, die in Babylonië reeds lang tot meer dan één vorm was verbasterd en van welker verbastering de Lachmoe-tempel in het niet ver verwijderde Ephrata reeds het bewijs levert. De Priesterkoningen van Salem kennen nog den zuiveren Godsdienst, die aan de kinderen van Sem is bekend geweest. Maar het verderf kankert voort. En zelfs in hun eigen omgeving werken verbasterende invloeden, waardoor straks bij hun eigen opvolgers de zuiverheid dezer kennis zal verloren gaan, en uit de verschillende Babylonische Godsdienstige herinneringen de verkeerde zullen gekozen worden. Zoo de Allerhoogste, de God, Die in Salem vereerd wordt, Zich niet ontfermt door Zelf waar en valsch te schiften en het ware in heilige schrift te doen boeken, dan gaat weldra Zijn kennis evenzeer hier verloren, als ze in het Noordelijke land van Pethor in het land der Kinderen van Ammo (gelijk later eeuw ze afgodisch benoemen zal) ') dreigt onder te gaan, en in Charran en Ur en op het naar dezelfde maandgodheid Sin genoemde land van den Sinai reeds bijna geheel verloren gegaan is. Reeds nu oefent Salems zuivere eeredienst slechts weinig kracht in Jerusalems omgeving. Bijna tot onder de muren der stad toonen Kanaaniten en andere volksstammen zich zelfs van menschenoffers niet afkeerig. Ja, booze tongen beweren, dat zelfs de tempelberg van Jerusalems heiligdom nog meer dan andere toppen van Morialand soms met het bloed van menschenoffers 2) wordt bezoedeld door hen, die zekere kennis van ellende bezitten in de beschuldigende conscientie, maar geen rechten weg van verlossing zien in hun geestelijken nood.

1) Numeri 22 : 5.

2) Genesis 22.