is toegevoegd aan uw favorieten.

Gods kinderen van Ur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dat de Melchizedek !) of (met nog kooger titel Adonizedek) 2) genaamde Koninklijke Priesteren des Allerhoogsten zulke afgoderij niet aanmoedigen; maar zelfs integendeel van de omgeving liulde vorderen voor den waren God, is van algemeene bekendheid. Deze kulde wordt dusverre ook niet geweigerd; maar de geest des tijds werkt in verkeerde richting; en de tijden schijnen hoe ook nos verre — in aantocht, dat Melchizedek of Adonizedek niet lang meer terecht „Vorst (of Gebieder) der Gerechtigheid" beteekenen zal. Och wierd toch onder bearbeiding des Allerhoogsten Zeiven de veelheid der oude overleveringen onderzocht, geschift, gezuiverd, geordend, en geboekt! Welk een heerlijke Godsgave zou dat voor de wegzinkende kinderen Sems wezen! te heerlijk om het te durven denken en toch te noodzakelijk om het te kunnen missen. De gegevens van Debirs en Salems heiligdomsbibliotheken en Koningsarchieven met zoo menige andere gebruikt als grondslag voor een boek van God!

Nu achten Maïns Priestervorsten zich vrij wat aanzienlijker dan de Priesterkoningen van Salem. Maar indien Salems God zulk een openbaring gaf aan Salems bewoners , wie weet, of dan niet in later eeuw, wanneer de Priesterheerschappij der Minaeërs door het Koningschap over Sjeba zal vervangen zijn, een Koning (of misschien een Koningin) van dat Sjeba naar Jerusalem zou komen om bewonderend op te zien 3) tot een Koning van een zóó door den Allerhoogste bevoorrecht Salem.

Maar wat peinzen wij toch op voor ons onberekenbare toekomst! De man. die instrument des Allerhoogsten zou zijn, om zulk een heilige bronnenstudie te maken, is op heden nog niet gevonden. Zal immer iemand een boek

1) Genesis 14.

2) Josua 10.

3) 1 Koningen 10.