is toegevoegd aan uw favorieten.

Gods kinderen van Ur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zou er in het geheel niet doorkomen; maar ook zelfs de gehoornde schapen en rammen dezer streken, indien zij er zich een doortocht zoeken zouden, zouden er de grootste moeite hebben, en waarschijnlijk ten slotte met de horens hopeloos er in >) verward raken.

Schoon is deze Har-El, deze berg Gods, door dit rijke boschgewaad voorzeker. Maar, niet waar ? niet alleen dat natuurschoon boeit TJw hart. Veel meer treft "L de tegenstelling met zooveel afgoderij om ons heen. Waar de Rephaïten en hun reusachtige stamverwanten of bondgenooten zich gevestigd hebben, vindt (rij van ver ten Oosten der Jordaan tot voorbij Salem, Kirjath-Arbang en Gath niet alleen hun grafteekenen maar ook hun altaren. En Gij weet het: Asjtoreth Karnajim (de stad der maangodin met de horens) is niet de eenige openbaring hunner afgoderij. Te Ephrata staat de tempel \ an Lachmoe; te Asjdod is een heiligdom aan den, door de Akkadiërs en Babyloniërs sints eeuwen ingevoerden, Dagonsdienst gewijd. Heilige boomen, bergen, en steenen, zijn als zoovele afgodsplaatsen, in menige streek te vinden. Hoe het met Kirjath-Arbang staat, weet Gij. En om niet meer te noemen — denk eens aan de afgodstempels van Sin te Charran, in Midian, en elders. Of denk eens aan den beroemden tempel te Debir met zijn prachtige bibliotheken en archieven, waarnaar sommigen deze stad Kirjath-Sopher (stad des schrijvers), of anderen KirjathSepher (boekstad) noemen. En zwelt U nu de borst niet bij de gedachte, dat hier in het heiligdom van Salem op den Har-El, den berg Gods, in het land Moria geen afgoden gediend worden; maar de eenig-ware God ? Staat de naam, waaronder Hij er gekend wordt en erkend wordt, niet als een protest tegen het veelgodendom rondom ?

1) Genesis 22 : 13.