is toegevoegd aan uw favorieten.

Gods kinderen van Ur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn opgeslagen nabij den Har-El, den berg Gods, in liet land Gloria, gaat niet op naar het heiligdom van Salim den „ God des Vredes", die door Jernsalems Melchizedeks van deze dagen als Eel Ngeljoon, „God de Allerhoogste wordt beleden en gediend.

Misschien wordt de, van het drie dagreizen verwijderde Berseba komende, Hebreeër door zijn God afgehouden van dit heiligdom, opdat hij niet worde ingewikkeld in de vele veranderingen, die zijn gekomen (en blijven komen) over dit, reeds in zijn tijd — aan geschiedenis (en dus ook aan verandering) zoo rijke, oude Jerusalem.

Hoeveel tijden zijn er al over heengegaan sints de alleroudste bewoners des lands er holen vonden ot maakten in Moria's bergen! Zelfs de namen dier eerste bewoners zijn in Abrahams dagen niet meer met zekerheid bekend. Zouden het de vaderen geweest zijn van de blanke Horiten, over wier naamsafleiding de geleerden van Melchizedeks hof niet recht weten, wat zij in hun Syllabariën ') moeten invullen: of zij het woord zullen omschrijven op hun tweetalige leemtafelen als „ holbewoners ", of — gelijk een ander gevoelen is — als „blanke mannen"? Indien zij het al mochten geweest zijn, — zij zijn nu niet meer hier2) te vinden: maar veel meer naar het Zuiden te zoeken. Misschien kent deze Abraham de Hebreeër, die te Berseba in de Nêgeb woont, gelijk zijn slaven vertellen, hen beter. Want hun tegenwoordig verblijf is op het gebergte Seïr, en de groote handelsweg vandaar naar Egypte loopt immers langs Berseba?

Wie mocht willen beweren, dat voorvaderen der Minaeërs,

1) Syllabariën zijn de woordenboeken van dien tijd. Zij worden zoo genoemd, omdat men toen geen letters had, maar lettergreep(syllaben)-teekens.

2) Genesis 14 : 6.