is toegevoegd aan uw favorieten.

Gods kinderen van Ur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gaan. Want bij dat woord „ Allah " denkt de Mohammedaan niet aan een in Arabische klanken gehulde voorstelling van den God der Christenen, maar aan het door Mohammed verzonnen godsbegrip, waaraan hij gewend is.

Iets dergelijks is de verwisseling der namen „ Iloe-bihdi" en „ Jahoe-bihdi" van een Koning van Hamath op inscripties van Sargon van Assyrië. Of sterker nog, wanneer de Hethiet Toï Koning van Hamath zijn naar Hadoe of Hadad genoemden zoon Hadoram ') tot David, den dienaar van Jehova, zendt onder den naam van Joram *).

Zoo is wellicht aanvankelijk de bedoeling niet anders geweest, dan een ophelderend vertalen, wanneer Ebed-Tob van Salems God niet spreekt als Eel Xgeljoon (Allerhoogste God) 3; maar alsof hij een der Babylonische goden ware. Hij noemt Hem in een tijd, waarin alom (zelfs bij de Hethiten en bij de Egyptenaren) alle beschaving Babylonisch getint is, met den Babylonischen naam Nin-ip, den naam van den god der zon.

Hoe onschuldig misschien de bedoeling moge geweest zijn van deze naamgeving, onschadelijk is zij voorzeker niet. En de uitkomst is, dat de kennisse Gods uit Jerusalem verdwenen is, dat Salems tempel een onheilige tempel is geworden, en dat ook zelfs Jerusalem rijpt voor het oordeel, dat opwast in het land Gosen.

Jerusalems vesting is geheel veranderd van voorkomen. Indien Abraham de Hebreeër nog leefde, over wiens offer oude mannen zich vagelijk herinneren in hun jeugd door grijsaards een toen reeds oude overlevering te hebben vernomen, hij zou dan niet meer op den eersten aanblik haar een Babylonisch karakter hebben toegekend. De ten deele verwoeste, ten deele wegens uitbreiding der stad

1) 1 Kronieken 18 : 10.

2) '2 Samuel 8 : 10.

3) (ienesis 14.

9