is toegevoegd aan uw favorieten.

Gods kinderen van Ur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

veranderde, poorten en muren zijn nu gebouwd door lieden, die nog wel zeer den invloed der Babylonische kunst en wetenschap gevoelen; maar bij wie dat alles deels Egyptisch getint is en deels door een nationale ontwikkeling gewijzigd. Muren en poorten wijzen op een bouwen in verschillende tijdperken en in benauwdheid der tijden. Sierlijkheid van ornament, ontleend aan Hethitischen en Phoenicischen invloed, heeft wellicht getracht te vergoeden wat aan eenheid van stijl noodzakelijkerwijze ontbreekt. En allerlei aangebrachte versterkingen. die aan een tijd doen denken vol oorlogen en geruchten van oorlogen, geven aan het geheel des te meer een indruk van praktische bruikbaarheid, ten koste van theoretische sierlijkheid.

Met de huizen binnen deze muren is het al eveneens gesteld. Yele leemen huizen zijn ineengezakt en door de plasregens weggespoeld, of ter plaatsmaking weggeruimd. Soms zijn elders andere leêmen huizen verrezen. Maar meermalen ook zijn zij vervangen door huizen van Egyptischen bouwtrant, waarbij de verbinding van leem en houtwerk en de regelmatige kamerverdeeling evenzeer de aandacht trekken, als het feit, dat daarbij het in de hoogte in plaats van in de breedte bouwen veel wordt aangetroffen.

Dat het huisraad menigen Egyptisclien trek vertoonen gaat, behoeft bij een volk, welks Vorst een Egyptisclien Regeeringscommissaris bij zich heeft en den Pharao vrij wel als zijn Suzerein erkent, wel niet nader toegelicht.

Ook de ligging van Jerusalem is door haar uitbreiding veranderd. En haar vestingwerken zijn nu zóó aangelegd, dat zij den tempelberg, waar nu geen spoor van houtgewas meer is te vinden, en den tempel mede opnemen in het stelsel van verdediging. Daarom kan Ebed-Tob schrijven, gelijk in het archief te Choe-t-Aten te lezen staat. In één brief onderscheidt hij zorgvuldig stad en