is toegevoegd aan uw favorieten.

Gods kinderen van Ur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Babyloniërs gebleven, evenals hun steenbekleeding met telkens vooruitspringende boeken. De tijd van Egypte en van Babel is voor deze gewesten ten einde. Hethiten en Amoriten heersclien hier nu en de overgebleven Rephaïten, Kanaaniten, en Pheresiten lossen zich in hen op.

Ileeds vóór de dagen van Ebed-Tob hebben Amoriten en kleine (of Zuidelijke) Hethiten zich vereenigd tot een vermogend bondgenootschap, reeds in Abrahams dagen geleidelijk voorbereid. Vlak bij Kirjath-Arbang (de stad van Arbang den Enakiet) leefde Abraham in verbond met de Amoriten Aner, Eskol en Mamre. En in dat Hebron kocht hij van de Hethiten Sarahs graf. waarvoor hij in hun midden het geld toewoog aan den Hethiet Ephron, Zohars zoon. Dit bondgenootschap gaf zelfs aan KirjathArbang zijn meest bekenden naam. Chabiri heetcn de verbonden Amoriten en Hethiten, en Chebron !) heet de stad waar zij tijdelijk den zetel hebben van hun macht. Over deze Chabiri klaagt steeds de onderdanige bondgenoot van Egypte. Straks handhaven zij als strijders den roemruchtigen naam der Hethitische dapperheid, waarvoor in het Noorden eens Lydië, Armenië en Mesopotamië bezweken , en zelfs Egypte en Assyrië beefden. Weldra zijn de Egyptische muren en versterkingen van Jerusalem verwoest, de Egyptische met hout ingelegde huizen van Jerusalem vernield, en de bosschen rondom Jerusalem (voorzoover Egyptenaren en anderen nog iets mochten overgelaten hebben) geveld of verbrand. En in het paleis der Melchizedeks, naar Hethitischen weelderigen kunstzin zooveel gewijzigd en verfraaid als het terrein gedoogt, tronen, met kleine wijziging van den alouden Koningstitel , als Adonizedeks de nieuwe heerschers uit den stam, aan welken (als deel van dit bondgenootschap van twee

1) Hebron.