is toegevoegd aan uw favorieten.

Gods kinderen van Ur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zelfstandig gebleven te zijn. Of in Jerusalems paleis ook terracotta werk van hun hand aanwezig is, durf ik U niet verzekeren. Maar dat gindsche zegelcylinder Hethitisch is, zeggen TT immers reeds de handvaten uit den steen gesneden, en de concentrische cirkels vol figuren, die zijn hiëroglyphen omringen evenzeer als deze hiëroglyphen zeiven. En welk een rijkdom aan laken en linnen de Hethitisch-Amoritische huizing herbergt, begrijpt Gij wel bij een volk, dat woont nabij Egypte, dat zijn stamgenooten heeft in Karchemisj, de rijke koopstad aan den Euphraat en aan den weg van Klein Azië naar de Babylonische en Assyrische steden, en dat onder zijn steden ook telt het in handel voortreffelijke Lachisj, welks inwoners zelfs met de voortbrengselen der Europeesclie Oostzee, niet onbekend zijn, vanwaar zij barnsteen bekomen.

Ook aan bronzen sieraden ontbreekt het niet, die uit een mengsel van koper en tin vervaardigd zijn. En dat er veel zilvergeld en ijzergeld in de schatkameren zal wezen wordt door ieder bewoner van .Jerusalem voor zeker gehouden, al zal het ijzeren geld hier uitteraard minder gebruikt zijn dan in het Xoorden, waar in later eeuwen een Assyrisch brandscliatter van Karchemisj onder meer ook 250 talenten in ijzeren geld zal ontvangen.

De zwarte aarden kelken met lange halzen, die in later eeuwen in de puinhoopen van Eachisj zullen te vinden zijn, zijn nog maar alleen in de allervoornaamste huizingen. Eerst in later tijd zullen zij meer algemeen worden, evenals deze soort zwarte kommen en gindsche witte kruikjes en in trappen toeloopende witte kommen. Maar uit welke periode ook, telkens blijkt de verfijnde smaak van den weelderigen Hethiet het minder ooglijke verbannen te hebben en een vrij hoogen eiseh aan de kunstenaars te hebben gesteld.