is toegevoegd aan uw favorieten.

Gods kinderen van Ur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn, nadat de laatste der Adoni-zedeks ') den voet van Josua's krijgsoversten op den smadelijk en smartelijk gekromden nek zal hebben gevoeld, en vervolgens nabij Makkeda zal opgehangen wezen. Dan nemen na Josua's verscheiden de Judaeërs de stad van Jerusalem en haar afgodstempel en hebben, naar hun veelbeteekenend-eenvoudig 3) verhaal „ de stad in het vuur gezet", om vervolgens op deze ondergegane stad zich een nieuw Jerusalem te gaan bouwen. De Jebusiten houden zich nog lang in de niet overwonnen citadel der stad staande. Maar eindelijk moeten ook zij zich gewonnen geven. Dan maken David en Salomo Jerusalem tot hoofdstad van hun uitgebreid gebied. Dan wordt de dorschvloer van

O O

den J ebusitischen onttroonden Koning Arauna weêr aan zijn oude bestemming als tempelberg van Melchizedeks en Abrahams dagen hergeven. Straks heerscht, met veelzeggende naamsovereenkomst Salomo in de stad van Salem als voorbeeld van den zoo oneindig grooteren Melchizedek en Salemskoning, den Vredevorst van Jesaja's prophetie. En zoo wordt het tot Jebus ontaarde Jerusalem, zijn naam weêr waardig:

Jeru-Saleii, de stad van den Vredevorst.

1) Josua 10.

2) Richteren 1 : 7 en 8.