is toegevoegd aan uw favorieten.

Gods kinderen van Ur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vaststaande beteekenis. Yan perspectief is geen sprake; maar de scherpbelijnde óf zwarte öf roodbruine afscheiding der figuren en het boven elkander teekenen van belangrijke voorwerpen, die zich op tamelijken afstand achter elkander bevinden, terwijl wat dicht bijeen hoort zooveel mogelijk door evenwijdige lijnen wordt aangegeven, maakt het verstaan der teekeningen zeer gemakkelijk , al bekommeren de kunstenaars zich evenmin om de rechte afmetingen als om het vergezicht.

Deze schitterende omlijsting (want de Egyptische verwen zijn niet alleen ongemeen duurzaam maar ook zeer helder en frisch) en deze menigte van gestalten in een zaal, waar zelfs de letters beelden zijn, hadden den Hebreeër wellicht het hoofd doen duizelen, wanneer hij niet vóór zijn wegvoering in slavernij en ballingschap de prachtige gebouwen der Amoriten en Hethiten gekend had, ja misschien zelfs wel eens een blik had geworpen op den prachtigen tempel waar Jerusalems Priesterkoningen den Allerhoogsten God offerande deden. Natuurlijk was hij, de lievelingszoon van een zoo machtig Nomadenvorst en veroveraar 1), wèl onderwezen geworden in de moeilijke Babylonische taal met haar ingewikkeld spijkerschrift, die toen door menigte van volkeren (door elk naar zijn aard een weinig gewijzigd) werd geschreven en gesproken en tot zelfs in de taal van het zelfgenoegzaam Egypte woorden en titels had doen opnemen, die alleen uit Sumerische of Babylonische afleiding konden verklaard worden door de geleerde schrijvers der Egyptische woordenboeken van de oude Pharaonen. En wie met deze rijke letterkunde bekend en vertrouwd was als hij, wist te veel, hoe jong nog toen hij werd weggevoerd, van dat Egypte, dat met de volkeren rondom hem, en

1) Genesis 48 : 22.