Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wezig. Eereplaatsen waren ingenomen door den Opperpriester van den voornaamsten tempel der hoofdstad, den opperste der profeten, den voorleespriester, de heilige Schrijvers, en de Hoi'oskopen met hun geschoren kruinen, hun prachtige panthervellen, hun vreemde zinnebeelden, werktuigen en waardigheidsteekenen, knielend op de hielen gezeten of met gekruiste beenen (en daarop papier en schrijfkoker) neergehurkt op de gespreide matten in des Konings nabijheid. Schitterend uitgedoscht met allerlei sieraad (naar ieders rang en recht) van strnisvogelvederen, van pluimwaaiers, van staven met gouden en zilveren bloemen en knopversieringen, waren daar 's Konings Priesteren en zijn raadgevers, vond men daar Geheime Raadslieden en Stalmeesters, Grafopzieners en Intendanten der gebouwen, Paleisbestuurders en Opperzangmeesters, Schatmeesters en Geleerden, Schrijvers en Bibliothecarissen, de laatsten belast met het ordenen, bewaren, bestudeeren, en soms beantwoorden, der vele brieven en boeken, studiën, gedichten en rapporten, reisbeschrijvingen en woordenboeken, zoowel in Babylonisch spijkerschrift als in het alphabet der Arabische Minaeërs of dat der pas in de omstreken van het Seïrgebergte op den voorgrond tredende Horiten en Edomiten of in het beeldrijk hiëroglyphenschrift van het eigen vaderland, waaraan de bibliotheken en archieven der Pliarao's zoo rijk waren. En voorts de opzieners van 's Konings kleederen, zijn opperbleeker, opperwasschers, waaierdragers, zijn sandaalbeambte, zijn opperhaarmaker, zijn diadeembewaarder, die later „ Geheimraad der beide kronen" heeten. En aan de linkerzijde des troons zijn daarbij de hoofden der krijgslieden1). En het mag voor Joseph wel een pijnlijk oogenblik geweest zijn, indien hij onder hen ook Petiphra zijn meester heeft herkend als hoofd der scherprechters en der politielijfwacht.

1) In later tijden zullen de „waaierdragers " onder de hoogstgeëerden beliooren.

li

Sluiten