is toegevoegd aan uw favorieten.

Gods kinderen van Ur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Iets als een zonnige glimlach glijdt voor een oogenblik over het Vorstelijk gelaat. De Pharao luistert ten einde toe naar de woorden zijns nieuwen raadgevers. Maar hij ziet ze reeds in vervulling treden tevens. Geen Horoskoop noch Geheime Raad, geen tempelpropheet zelfs of „werkelijke bloedverwant" zal deze spreker straks zijn. „ De Koning zie om naar een wijzen man ...."? Voorwaar hij heeft niet ver te zien. Staat daar niet vóór hem de wijze man met meer dan menschelijke wijsheid .J De gevangen slaaf .Toseph uit het vreemde land is hij niet de redder des levens voor het bedreigde land der zwarte aarde? Noem hem Saph-n-ti-pa-anch „Redder des levens"; en maak dan dezen Zaphnath-Paaneach (gelijk zijn rasgenooten den Egyptischen naam naar hun spreekorganen zullen vervormen) tot den machtige, wiens ambt en daad zijn schoonen naam tot werkelijkheid maken zullen.

Of niet in dit alles een schaduw zichtbaar wordt van een langzaam van verre naderende Gedaante der toekomst? Of niet na zeventien eeuwen een ander man in het land der Hebreeën door eigen broederen overgeleverd, in de diepste vernedering inzinkend, langs den weg dier diepste vernedering tot „ Redder des levens" zal worden voor die broederen en voor vele volken? Geef Hem geen Egyptischen titel; Egypte zal geen titels te, bieden hebben, wanneer Hij komt. Geef Hem geen Egyptische wijding; een gants eigenaardige zalving wijdt Hem tot het ambt, dat de waarheid van Zijn Naam verwerkelijken zal!

„Saph-n-ti-pa-anch", Redder des levens, verbaster voor Hem dezen schoonen naam niet tot Zaphnat-Paaneach. Vertaal liever Zijn naam in de taal der Hebreeën: Jehosjuang Hammasjiach moge Hij I heeten. Ot wilt (iij tot Westerlingen spreken in de beschavings- en regeeringstalen Zijner dagen, noem dan dezen gezalfden verlosserr