is toegevoegd aan uw favorieten.

Gods kinderen van Ur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onderkoning Saph-n-ti-pa-anch tot den handkus toe, eer hij daarbuiten wordt voorgesteld aan het volk als den hoogsten van alle Egyptenaren, die aan den „ Zoon dei-

zon" onderworpen zijn. .

Ligt in deze vernedering voor het oude Koningsgeslacht ook de prikkel, die Kaskenen te Thebe zoo prikkelbaar zal maken, wanneer Apepa hem straks zal wonden? Heeft de God van Abram den Hebreeer, die door de heerschappij der Hak Sjasoe voor Abrahams zaad plaats bereid heeft in Egypte, tevens door deze zelfde daden het zaad gezaaid, dat hen op Zyn tijd uit Egypte zal doen terugdrijven naar het beloofde land r Want over vele geslachten loopt Zijn alles beschikkend beleid, en de gangen der eeuwen zijn Zijne. Gelijk m later eeuwen de verhooging en voortrekking van het thans nog niet bestaande volk der Hollanders door Filips den Schoone in dat Spanje, dat den Pharao en zijnen aardrijkskundigen als Tarsis bekend is, oorzaak zullen zijn van Spanje's wreedheid en onderdrukking tijdens de Reformatie, en juist door die verdrukking Nederland zullen redden en grootmaken, en stellen tot een bolwer voor de waarheid Gods, — zoo mag ook wel het voortrekken van Joseph boven Thebe's oud Koningsgeslacht de ongenoemde oorzaak zijn van Raskenen's opstand, van de verdrijving der Hak Sjasoe, van het verzet tegen Pharao Choe-n-Aten's — misschien door Hebreeuwsche invloeden gesterkte l) — Semitische neigingen, en zijn vervanging, door de.dynastie van Seti I en Ramses II, den Pharao der verdrukking in Mozes' tijd. Want Go de zijn al Zijne werken van eeuwigheid bekend, en de ingewikkelde

1) Sommigen zoeken verwantschap tusschen zijn vervangen van den naam Amon (of Amen) door Aten (de zonneschijf) en het Hebreeuwsch-Arameesche Adoon.