is toegevoegd aan uw favorieten.

Gods kinderen van Ur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het kunnen gebeuren, dat vreemde Westersche volkeren liet Hebreeuwsche verslag van Josephs geschiedenis zullen lezen en' den zin van dit woord niet zullen verstaan. Dan zullen zij zich afpijnen om een Egyptische verklaring te vinden van dit niet-Egyptisch woord. Dan zullen zij zich overgeven aan allerlei phantastische verklaring. Dan zullen eerwaardige en nauwgezette Bijbelvertalers dit woord willen afleiden van een Hebreeuwscli werkwoord en als een bevelsroep opvatten. En zij zullen van dezen optocht schrijven in hun meestal zoo nauwkeurige, maar (uit gebrek aan hulpbronnen) ten deze min juiste, vertalingen : „ zij riepen voor zijn aangezicht „ Knielt' Haar worden ooit de archieven en boekerijen opgegraven uit het stof der eeuwen, dan zal men weer uit de oude Egyptisch-Babylonisch-Sumerische woordenlijsten den zin van het Sumerische woord „abrik" verstaan. „ Droomuitlegger", „Ziener", ziedaar wat dit woord zegt.

Intusschen hebben de knielende toeschouwers zich opgeheven , is de schitterende stoet voorbijgegaan, is in onze naaste omgeving het gejuich verstomd. Maar van verre blijft het weerklinken: „Abrikkoe! Abrikkoe!" De Ziener! De Ziener! De ongeëvenaarde Koninklijke Ziener, die Egypte in het leven behoudt!

En de schare jubelt verder: De Redder des levens! De groote Ziener! „ Saph-n-ti-pa-anch! Abrikkoe! Abrikkoe! " En het gejubel wint in kracht. zwellend en voortbruischend als een stemme veler wateren.

En inmiddels gaat zwellend en bruischend met een stemme veler wateren ver in het hooggelegen gebergte, de watermassa in de hoogvlakten van Oesoekoema de eerste zegepraal behalen op den grendel van roodkleurige rotsen, die haar den weg naar Egypte verspert. Borst-