is toegevoegd aan uw favorieten.

Gods kinderen van Ur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bovendien ook het aangrenzende land der Hethiten en der Amoriten deelen in het gebrek, dat door het land Kemi gelede werd.

Toen klaagde het hart des Konings over den nood zijns volks, gelijk de Priesters van Chnoem hebben geschreven. Toen was de tijd gekomen voor Saph-n-ti-pa-anch, den Hebreeuwschen Ziener, om zich zijn eernaam waardig te toonen; en te toonen, dat de Ziener in den vooruitgezienen nood had voorzien. Toen opende Joseph Zaphnat Paaneach zijn reusachtige voorraadschuren en deed Baba de korenuitdeeling, waaraan zijn rotsgraf te Nechebt ') gewaagt.

De gunsteling van Apepa bleef als Abrikkoe, als Ziener geëerd, ook al regeerde hij als onderkoning. Niet alleen was hij de rechterhand van den Pharao, die hem met rijkdom en aanzien overlaadde, en hem ten einde toe zijn gunst en vertrouwen bleef schenken. Niet alleen waren zijn macht en invloed zoo groot, dat hij in de inwendige verhoudingen in Egypteland geweldig ingreep en dat zijn regelingen bestendigd werden ook toen in later eeuwen de dynastie, die hem begunstigd had, was overwonnen, en gants andersgezinde Pkarao's de verdreven Hak Sjasoe hadden vervangen; maar zoo vaak hij optrad bleef de Egyptenaar steeds iets PriesterlijkProphetisch in hem zien. Tot hem te mogen naderen vorderde een hoogen graad van uiterlijke reinheid. Met hem te verkeeren, deed den gewonen eisch van waarheidsliefde verdubbelde beteekenis bekomen. Doorzag hij niet allen en alles ? Hij, die den overste der bakkers had doorgrond; hij, die den Opperschenker de toekomst had ontsluierd; hij, die den „ Zoon der zon" had durven en kunnen raad geven; hij, wiens blik in het verborgene Egypteland van den hongerdood had gered, zou voor

1) El-Kab tliands.