is toegevoegd aan uw favorieten.

Gods kinderen van Ur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

plaatsen, die onder Pharao Apepa belangrijke plaatsen mogen heeten. En het grenst onmiddelijk aan de beide voornaamste plaatsen der Hak Sjasoe namelijk Pelusium en de groote Rijkshoofdstad Tanis. Dit zou voor Aziatische kolonisten een groot bezwaar kunnen worden, indien een vreemden hatende Pharao te Tanis zijn regeeringszetel zou vestigen en hun dan wellicht op den duur het verblijf in dit schoone land Kosem onmogelijk maken. Maar onder dit Hyksos-bewind is het voor de Hebreeën een ontegenzeggelijk voordeel. Ze kunnen nu hun den Egyptenaar niet-sympathiek werk uitoefenen en toch geen overlast lijden. Ze kunnen nu, zoover ze dit begeeren, hun ongebonden herdersleven voortzetten; en nochthands in Egypte en daarbuiten zich doen gelden; ja zelfs onder Apepa s herdersvorstendynastie als veemeesters van den Pharao ten hove verkeeren. Zoo is het mogelijk, dat zij met den duizelingwekkend hooggeplaatsten Onderkoning kunnen in betrekking blijven. Zóó ook, dat zij worden voorbereid op een toekomstigen overgang van het zwervend tentenleven tot het gezeten huizenbewonen. En zoo ook wederom kan bij hen veel van hun oude kennis op allerlei gebied en veel van den Godsdienst huns grooten voorvaders Abraham bewaard blijven; kunnen zij bij voortgang zich nog verrijken met menigte van Sumerische en oud Babylonische herinneringen; kunnen de denkers en onderzoekers onder hen op de hoogte komen en blijven van de rijke letterkunde der Oostelijke naburen van Egypte; en kunnen zij tevens worden ingeleid in de algeineene ontwikkeling en in de vaak diepzinnig-wijsgeerige beschouwingen van Egypte. Zoo wordt de wordende massa van slaven en vrijen onder hen voor de algeheele verwildering van een rondtrekken in de woestijnen bewaard, worden hun meer ontwikkelden vatbaar gemaakt voor het aanvaarden eener geheel zelfstandige religie-opvatting en Godsdienstbeschou-