is toegevoegd aan uw favorieten.

Gods kinderen van Ur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bescheert u nu cle hoofden of legt af de hoofdbekleedsels ten teeken van bitteren rouw. Laat nu den hofrouw ingaan, die de witte struisvogelvederen door zwarte vervangen doet. Laat nu Egypte rouwdragen en rouwklagen, alsof het een zijner eigen Koningen verloren had, nu de vader zijns redders de oogen heeft geloken!

De Koningsrouw van zeventig dagen buiten den dag des doods en dien der eerste begrafenis wordt uitgeschreven van den hoogen heer te Tanis. De muziek is verstomd, de feesten behooren tot het verleden; overal is zelfs de tempeldienst er door gewijzigd. Met een rouwsnoer omgord , dat het gewaad slechts los onder de borst samenhoudt, schijnt de rouwtoonende menigte zelfs in eigen verzorging geen lust meer te hebben. En tot in de huizen der Egyptenaren gaat deze rouw door: zeventig dagen van halve vasten zullen het zijn. waarin noch druiven. nóch wijn, nóch tarwebrood, noch vleesch mogen gebezigd worden in geheel Egypteland. En waar Grij komt, ziet (tij de gladde zwarte glanzende hoofdharen met asch bestrooid of de voorhoofden met Xijlslib bestreken en hoort Gij geklaag en geween. Zoo beweent het volk van Kemi den Sjasoe-opperste, die uit de Xêgeb tot hen kwam vóór zeventien jaren. En heeft het misschien de lust tot verzet aangeblazen bij sommige Egyptenaars van oude beschouwing, bij de groote menigte is deze rouw ongetwijfeld oprecht. Kan een zoon iets vreeselijkers ervaren dan de dood zijns vaders? En de zoon met wien Kemi het land van Cham, hier rouw draagt, is het niet hun groote Abrikkoe, is het niet Sapli-n ti-pa-anch de Redder des levens, die nog geen vijftien jaren geleden hen uit zijn voorraadschuren voedde, toen de Xij 1 zijn kinderen vergat. En wiens wijsheid alles in Egypte zoo geordend heeft, dat er geen gebrek is gekomen ook al heeft na de zeven jaren van armoede de Xijl nooit meer de hoogte bereikte,