is toegevoegd aan uw favorieten.

Gods kinderen van Ur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Noord-Arabië door? Had niet Abraham zelf aan het lioofd van zijn met de Amoriten verbonden leger de Koningen van het Oosten teruggeslagen tijdens Kedor Laomer? Was ook al Izak geen man van krijgsbedrijven geweest, had niet nochtans het omliggende land zijn macht met bezorgdheid gadegeslagen? En had niet Jakob nog bijna op zijn sterfbed herinnerd1) aan de dagen, toen hij op de Amoriten overwinningen bevochten had en hun grondbezit had ontweldigd?

En Jakobs zonen waren van de krijgshaftigheid hunner voorvaderen niet ontaard. Laaghartig mocht voorzeker hun aanslag op Sichem worden genoemd; maar ia/hartig, zoomin als weekhartig hadden zij zich daarin bewezen. Ruwe, trouwelooze, rooflustige, onmeêdoogende vijanden hadden zij zich betoond. Gelijk bij meer zwervende herdersvolken was ook bij hen het onderscheid tusschen herder en roover (hadden zij het niet aan Joseph zeiven bewezen ?) niet bijster groot.

En waar nu tevens Egypte zelf tijden van woeling en spanning doorlijdt en doorleeft, en bezwaarlijk een leger over de grenzen kan gezonden worden, omdat Opperen Neder-Egypte tegen elkander in de wapenen komen in den bevrijdingsoorlog der achttiende dynastie, heett het ruwe karakter van Sichems plunderaars ruimschoots gelegenheid zich aan landgenoot en buitenlander van zijn afstootende zijde te vertoonen.

Wanneer de afkeer der echte zonen van Kemi voor hen zal klimmen, en latere dragers van Egypte's dubbelkroon hen met wantrouwen en vijandschap zullen beschouwen en behandelen, zullen zij ten deele zeiven er de oorzaak van zijn. Kruipende 2) laagheid en onderlinge

1) Genesis 48 : 22.

2) Genesis 50 : 15—21.