is toegevoegd aan uw favorieten.

Gods kinderen van Ur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

III.

Damascus den zeer twijfelachtigen roem betwistend de oudste stad der wereld te zijn, en in historische gebeurtenissen misschien even rijk als het eeuwenoude Jerusalem, is Hebron, op den tijd, waarin wij ons derwaarts verplaatsen , een wèl zeer kleine, maar tevens zeer gewichtige stad. Het is zelfs nog niet zeer vele jaren geleden, dat het de hoofdstad was van den machtigen zoon van Isai, die nu te Jerusalem zijn rijkszetel heeft gevestigd, hn zoo hieraan, als aan de omstandigheid dat het een deivrijsteden is uit Levi's door alle stammen verstrooid erfdeel des Heeren, is het te danken dat, meer dan eenige andere plaats, juist Hebron voor ons doel geschikt is; om namelijk te doen zien, hoe heerlijk Gods oude Israël onder den zegen der Theokratie genieten kon van des Heeren bescherming en weldadigheid, zoo vaak en zoo lang het zich hield aan de ordinantiën Ciods voor het organisme van zijn kerkelijk, huiselijk en maatschappelijk leven.

Niet minder rijk in natuurschoon dan in historische herinneringen , behooren Hebrons omstreken tot de liefelijkste van geheel Kanaan. Wel is het niet het prachtig zeegezicht van den Karmel, noch ook heeft het de aangrijpende woestheid van de bronnen van den Jordaan, de ontzettende oordeelsmajesteit van Bezers uitzicht op de Doode Zee, of de hartstochtelijke schoonheid van de streken bij de sneeuwkruinen van den Hermon ot van den Libanon. Maar het land, dat Hebron omringt , is evenals het deel, dat wij op onzen weg naar Hebrons poort doortrekken moeten, zóó rijk aan liefelijkheid, dat het intreden in de poort schier zelfverloochening zou wezen, zoo de felle hitte er niet welkome koelheid deed waardeeren, en het uitzicht niet ten deele het daarvoor opgeofferde hergat.