Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iets, dat U onwillekeurig meer opgewekt stemt, clan uit de niet zoo groote verheffing boven het vlak van den zeespiegel verklaarbaar zou zijn.

De aanblik der huizen is anders niet geschikt, om Uw vroolijkheid te doen toenemen. Even strak toch en onbewegelijk als bij tijden het uiterlijk van den deftig-ernstigen Oosterling zelf, is ook dat van zijn woning. Geen van beiden verradend, welk een gloed van hartstocht vaak binnen die schijnbare strakheid verborgen is. Daar binnen mogen binnenpleinen zijn in bloemrijke lusthoven herschapen; daar mogen prachtige boomen en planten zich verfrisschen in den fijnen dauw en de koele luchtgolving van klaterende fonteinen; daar mogen kussens en tapijten, voorhangsels en cieraden, zuilengangen en gaanderijen, een rijkdom en heerlijkheid toonen, die het Westen zal leeren van „Oostersche weelde" te gewagen, — dat alles is alleen voor de ingewijden; aan de buitenzijde wordt er niets van bespeurd. Sombere muren, slechts op enkele, ongeregelde, plaatsen van een hoog aangebracht, zwaar getralied venster voorzien of van een zorgvuldig gesloten deur, — ziedaar al, wat te zien is. En die steenklompen als groote teerlingen afgesneden of met vreemdsoortige koepels (soms op kalkovens gelijkend) — evenals het oudBabylonisch model — beladen; maar niet gekroond. Alleen de Ngalijoth (de op de daken aangebrachte opperkamers) in verschillenden vorm en grootte zich afteekenend tegen den diepblauwen hemel, brengen nog eenige afwisseling in de eentonigheid; waartoe ook enkele huizen het hunne mogen bijdragen, die door groote afmetingen of afwijkenden bouwtrant schijnen aan te toonen, hoe welgesteld hun bewoner is. Mèt de trappen, die van de straat naar de dakvertrekken1) voeren, en de borstweringen, waarmede

1) Lukas 17 : 31.

Sluiten