is toegevoegd aan uw favorieten.

Gods kinderen van Ur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zwaren in. Daar echter de beide Leviten nog afwezig zijn, wier bijzijn in deze onmisbaar is, wordt zijn zaak nog niet behandeld; en wordt eerst de aandacht der aanwezigen bezig gehouden door het sluiten van een koop: Elclianaan van Anatlioot wensclit om verschillende redenen zich binnen Hebron te vestigen, en is daarom nu in onderhandeling getreden over een huis in Hebron met een akker en wijngaard bij de stad. Daar nu echter Hebron een stad is, met muren omringd, vraagt Nachsjoon, de verkooper, een zeer lioogen prijs; immers wetende, dat dit huis nimmer weder door lossing tot zijn ouden eigenaar kan wederkomen, zoo dit niet binnen een jaar na den verkoop geschiedt ' ). En ook voor het land vraagt hij vrij veel, daar dit wel met het jubeljaar terrugkeert 2) tot nog ouder eigenaar; maar het jubeljaar is nog zeer ver verwijderd. En de afstand tussclien verkoop van vruchtgebruik (waartoe in Israël alle verkoop van grond door dit jubeljaar beperkt is, zoodat volkomen verarming even onmogelijk is, als goederenophooping) en afstand van bezit, is voor hem te grooter, dewijl hier een onregelmatigheid staat hersteld te worden. Want het zou U terecht bevreemden , dat in een Levitenst&A als Hebron op de gewone wijze over den verkoop van een huis wordt gesproken, zoo Gij niet bedacht, dat sints Josua's dood door de laatste eeuwen heen zooveel verwarring en onkunde geheerscht hebben, dat aan dezen Nachsjoon toegelaten was in Hebron bezitting te verwerven, en men nu zonder krenking van eenmaal verworven rechten alleen langs geleidelijken weg hierin verbetering kon aanbrengen, waar zijn geslachtsregisters niet bij de archiefbewarende oudsten eener Levitenst&d. thuisbelioorden.

1) Leviticus 25 : 30.

2) Leviticus 25 : 27, 28.