is toegevoegd aan uw favorieten.

Gods kinderen van Ur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is; en de menschelijke bezitter en eigenaar slechts vruchtgebruiker en rentmeester van Gods eigendom. Daarom moet hij bovendien, zooals een der Levitcn hem herinnert, aan Jehova een ram ten schuldoffer brengen. Dien ram zal dan de Priester schatten, vervolgens slachten aan de Noordzijde van het altaar, en het bloed rondom sprengen tegen het altaar. De vetdeelen moeten daarna aangestoken, en het vleesch door de Priesters aan de heilige plaats worden, Zoo is dan ook aan de ceremonieele eischen van Jehova ten deze voldaan, en met de erkenning van de rechte eigendomsbeschouwing de zaak geëindigd; die uitteraard anders (n.1. zachter) behandeld zou zijn, indien door een arme diefstal gepleegd ware om zijn honger te stillen en tot zelfbehoud. \\ ant de wetten van Jehova willen geen doode en doodende mechanische gelijkvormigheid , maar zijn aangelegd op de velerlei verscheidenheid des levens.

Een geheel ander, heel wat dieper ingrijpend geval wordt nu in behandeling genomen. Deborah, de dochter van Jedaiah, was uitgegaan om een bloedverwante te bezoeken in een der naburige plaatsen. Onverzeld, helaas. Want nu zijn haar vader en haar verloofde, gelukkig o-een Priesters, hier in de poort, en dienen met droevige rouwe in het hart een aanklacht in tegen den roekeloozen boosdoener, die op den eenzamen terugweg erger dan doodslag aan haar heeft gedaan. In later eeuwen of bij andere volken zal in deze op recht weinig uitzicht wezen. Zulke volkeren en tijden zullen zich beroemen op hooge beschaving, grooten vrijheidszin en edele gevoelens, maar zij zullen de arme vertredene alleen den last laten dragen (of zij schuldig zij, of onschuldig), en haar nog onder den last hunner hooghartige minachting te dieper in het slijk drukken, terwijl zij onder allerlei voorwendsels den schuldigen (of medeschuldigen) man vrijuit zullen laten gaan.