Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ingehaald had; en het gevolg was de vrijspraak, ingevolge waarvan wij hem naar onze stad hebben zien terugbrengen.

Dit heeft hem nu het leven gered. Maar wat leven is dit? Gescheiden van wie hem dierbaar zijn. Gerukt uit zijn levenskring. Zonder den, schier onmisbaren, vriend. Gebannen binnen den engen kring, die niet verder dan 1000 schreden buiten Hebrons poorten mag getrokken worden; gedreven, door dat eigenaardig verlangen, dat straks aan een Sjimengi ') den dood zal kosten, dat aan alle vrijheidsbeperking eigen is, om juist nu die grenzen te overschrijden. Niet buiten het enge Hebron. En in dat Hebron het nog te enger te vinden door de wilde smart van een zichzelf veroordeelend hart!

Maar Jaïr trooste zich! De Wet der vrijsteden is uiterst troostrijk, zoo zij maar recht wordt verstaan. Zoodra de Hoogepriester sterft, slaat voor alle in vrijsteden gebannenen de ure der verlossing uit de aardsche gebondenheid. En vrede der ziel is voor elk schuldbelijdend, en in Gods Genadeweg heil zoekend, zondaarshart verzekerd in den dood van dien Grooten en Eenigen Hoogepriester, van wiens Middelaars-Priesterambt Abjathars bediening de voorafschaduwing is.

Evenals in altaar en waschvat, voorhof en voorhang, tempelindeeling en verzoendeksel der oude Babyloniërs de Heere in Zijn voorzienigheid een voorbereiding had gegeven, die het mogelijk maakte voor het van de Babyloniërs afstammend volk Israël (welks Aartsvaders in Kanaan -) deze Babylonische zeden nog hadden bestendigd gezien) om deze zaken te verstaan, toen Mozes ze liet maken volgens het voorbeeld door God op den berg der Wetgeving hem getoond, en evenals om gelijke oorzaak

1) 1 Koningen 2 : 36—46.

2) Eigenlijk: Kenangan.

Sluiten