is toegevoegd aan uw favorieten.

Gods kinderen van Ur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bij niet als een slaaf behandeld was, maar als een kind. Maar Hilleel beweerde, dat hij eenvoudig met dezen slaaf gedaan had naar den eisch der Wet. Kn op het tweede punt in geschil vorderde men al even weinig. Hilleel wilde slechts één derde deel der betaalde som als losprijs aannemen, bewerende, dat immers vier van de zes jaren waren afbetaald door Eliaabs arbeid in lelijk gaven Eevi en Eliaab met tranen in de oogen toe. Zij betaalden liet derde deel der eertijds ontvangen om en kusten den zoom van Hilleel's kleed. Maar H i 11 <'->1 legde zijn handen op Levi's hoofd en zegende hem. iaab trok hij aan

zijn hart en loofde over hem Jein Straks gingen de beide broeders geroerd en dankban ir Lachisj terug. En toen zij de vestingmuren, di ' i e mgain herbouwd had, waren binnengetreden, vonde tehuis menigte van geschenken die Hilleel, vóór im , rek uit KirjathSepher. had afgezonden aan zijn i ui,>n zoon" Eliaab. Onnoodig te zeggen, hoe deze vr slaaf over zijn

meester dacht. Hilleel zijnerzijds . i-acht een dank¬

offer aan Jehova, Die zelfs uit - een middel tot

redding maken kan.

Zulke Hilleels en Eliaabs zijn uitzonderingen.

Gewoonlijk knelt de slavenboei ranneer een ver¬

armde Hebreeër zichzelf of de tan zijn rijkeren

broeder verkoopt. Waarlijk niet t* oorzaak heeft

Jehova hieromtrent wettelijke v<»n mi gegeven. Hier

hebt Gij er een '): „Waanneer uw er bij u zal verarmd zijn, en zich aan U verkocht hebben, Gij zult hem niet doen dienen den dienst m slaaf. Als een

daglooner, als een bijwoner zal hij J zijn."

Anderzijds zijn de motieven, die t len verkoop leiden, meestal veel meer zelfzuchtig. Zou 1 , een Hebreeër zich

1) Leviticus 25 : 39, 40.