is toegevoegd aan uw favorieten.

Gods kinderen van Ur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

plaats, die hij zal verkiezen, in een van Uw poorten, waar het goed voor hem is; Gij zult hem niet verdrukken.

Beschermt zoo de Wet den slaaf tegen de wraakzucht van den harden meester, wiens wreedheid hij is ontvlucht, de vrijgeworden slaaf wordt aldus tevens de broeder en volksgenoot van zijn vroegeren meester, indien tenminste (gelijk bij Toesjratta het geval is geweest) beiden deel hebben aan de besnijdenis.

Hieruit is dan ook alleszins verklaarbaar, wat anders uiterst vreemd zou schijnen, dat bij de Egyptenaars verschillende rasafbeeldingen als Apoerioe !) worden betiteld, en dat voor wie opmerkzaam Israël en Juda van Dan tot Bëeersjèbang doorwandelt de Hebreeën de trekken van geheel verschillende rassen vertoonen. Was Davids droevig vermoorde getrouwe Oerijah niet een geelhuidige, langstaartige, schuinoogige Hethiet? Waren niet Philistijnen en andere vreemdelingen Davids lijfwacht? Hadden Sauls lijfwachten niet een Edomiet tot aanvoerder? Werd niet met de Noordelijke Hethiten evenzeer levendig handelsverkeer onderhouden als met de Puniërs van Tyrus en Sidon? En vond men niet lieden van allerlei landaard onder de Kinderen Israëls, sints „ veel vermengd volks" mede uittoog uit Egypte, en Mozes huwde met een Koesjitische en een Midianitische vrouw? Trouwens, reeds Abraham, de Hebreeër, nam de meest uiteenloopende nationaliteiten in zijn toekomstvolk op, toen hij 2) geheel zijn slavenmacht door de besnijdenis inlijfde in Gods Gemeente. Naar dezen regel was men blijven handelen. Vrijlatingen eenerzijds, huwelijken in de tweede plaats en overwinning of aankoop van nieuwe vreemde slaven in de derde plaats vermengden steeds meer allerlei rassen

1) Hebreeërs.

2) Genesis 17.