Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

keeren. En op Sarah's wil ') zond zijns ondanks Abraham haar weg. Over zijn eigen slavinnen had hij ongetwijfeld Sarah niet tegen zijn eigen wil laten beschikken; en Sarah zou er niet aan gedacht hebben, dit ook maar te beproeven. Maar met Hagar stond de zaak geheel anders: Zij was niet Abrahams — maar Sarah's — eigendom ).

Eveneens gaf de Mitannische 3) Raeheel aan haren echtgenoot hare *) slavin Bilhah. En desgelijks later hare zuster Leah, door hare 5) slavin Zilpah te geven. I it a welke handelingen hetzelfde vaste bewustzijn van een onaantastbaar eigendomsrecht openbaar wordt.

Dit recht is dan ook niet ingetrokken of verkort geworden. En de toestand van dergelijke slavinnen is dus verscheiden van de andere. Ten deele beter. Eenige (hoewel geringe) waarborg voor eerbaarheid is hier. Ook ontbreekt hier meestal het allerzwaarst belast zijn. Maar anderzijds kan hier de meest veeleischende en onbevredigbare grilligheid ook te beter kwellen, omdat het binnen de vaak ongenaakbare wereld van de vrouwenverblijven geschiedt. En indien immer de jaloerschheid opvlamt, gelijk in et Semitische leven zoo licht geschieden kan , waar is dan uitkomst voor de meer dan hulpelooze slavin?

Slavin te zijn in het algemeen, sluit als eerste offer zoowel bij Arabieren als Assyriërs, Hethiten en Babyloniërs — en desgelijks bij de Hebreeën, bijna uiteraard in een zinken op zedelijk gebied. Reeds de overoude tweetalige inschriften 6) uit Chaldea en Assyrië spreken dit met ergerlijke openhartigheid uit, als de meest

1) Genesis '21 : 11—14.

2) Genesis 16 : 6.

3) Mitanni of Nachrina is Paddan-Aram.

4) Genesis 30 : 4.

5) Genesis 30 : 9. ...

6) In de Testes bilmgues uitgegeven door Oppert en ilenant. In gelijken

geest voor onzen tijd Snouck Ilurgronje's , Mekka

Sluiten