is toegevoegd aan uw favorieten.

Gods kinderen van Ur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de evenredigheid van hun uitzet aan liuu toewijding. Ken heilzame teugel dus voor slaaf en meester beiden, en een voorbereidende overgang tot het wegvallen der slavernij en haar vervanging door vrije dienstbaarheid naar onderling, ongedwongen contract.

In het jubeljaar is, begrijpelijkerwijs, de blijdschap grooter. Reeds deze ééne zin uit de Wetgeving ') maakt dit verklaarbaar: „Dan zal hij van u uitgaan, hij en zijn kinderen met hem, en hij zal tot zijn geslacht wederkeeren, en tot de bezitting zijner vaderen wederkeeren." Maar van het Sabbathsjaar is toch geschreven 2): „Indien hij [namelijk: éér hij slaaf werd] een getrouwd man was, zoo zal zijn vrouw met hem uitgaan. \oeg hier nu bij, wat wij over den uitzet besproken hebben, dan zult (iij inzien, dat ook de Sabbathsjaarsvrijlating rijk is aan verheuging, indien het maar niet binnen deze zes jaren tot een slavenhuwelijk gekomen is.

Daar zijn wij aan Achban's poort. Laat ons nu de oordoorprieming gaan bijwonen.

Een oogenblik nog! Er is toch nog niets te doen. Gij zoudt nog een derden weg van bevrijding noemen.

Deze derde weg ligt in het recht van lossing. Soms is dit slechts een recht. Maar soms ook zelfs een plicht. Dewijl de Wet ook vreemdelingen veiligheid waarborgt, kunnen ook vreemdelingen zich in het land der Hebreeën nederzetten en er (bijvoorbeeld door handel, of in den krijgsdienst) tot welvaart geraken. \ oor de hand ligt dan de mogelijkheid , dat een Hebreeuwsche slaaf in hun handen komt. En dit mag niet geduld. Jehova heelt Zijn volk niet uit Egypte bevrijd, om het langs dezen weg weêr in de macht der Heidenen te zien geraken. Dan moet dus de

1) Leviticus '25 : 41.

2) Exodus '21 : 3.

21