is toegevoegd aan uw favorieten.

Gods kinderen van Ur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

losser optreden, gelijk hij bij slavernij onder Hebreeuwsche meesters optreden mag. En de prijs der lossing wordt naar den afstand van het jubeljaar berekend om een vaststaanden, niet wisselenden, maatstaf te hebben. Maar laat mij liever de Wet zelve laten spreken, in plaats van haar in andere woorden om te zetten! De Wetsbepalingen ten deze zijn, ook zonder toelichting, waarlijk duidelijk genoeg! Aldus heeft Mozes in het boek1) „En Hij riep" geschreven: „Wanneer de hand eens vreemdelings en bijwoners, die bij u is, wat bekomen zal hebben, en uw broeder, die bij hem is, verarmd zal zijn, dat hij zich aan Vlen vreemdeling, den bijwoner, die bij u is, of aan den stam van het geslacht des vreemdelings, zal verkocht hebben, nadat hij zich zal verkocht hebben, zal er lossing voor hem zijn. Een van zijn broeders zal hem lossen, of zijn oom, of de zoon zijns ooms zal hem lossen, of die uit de naasten zijns vleesches van zijn geslacht is, zal hem lossen. Of heeft zijn hand wat bekomen, dat hij zichzelven losse. En hij zal met zijn kooper rekenen van dat jaar af, dat hij zich aan hem verkocht heeft, tot het jubeljaar toe. Alzoo, dat het geld zijner verkooping zal zijn naar het getal van de jaren; naar de dagen eens daglooners zal het met hem zijn. Indien nog vele van die jaren zijn, naar die zal hij tot zijn lossing van het geld, waarvoor hij gekocht is, wedergeven. En indien er nog weinige van die jaren overgebleven zijn tot het jubeljaar, zoo zal hij niet hem rekenen. Naar zijn jaren zal hij zijn lossing wedergeven."

Daar moeten voor eenigen tijd de oudsten van Socho

1) Leviticus 25 : 47—52. Misschien is, niet overbodig, hier nog eens te herinneren} dat de boeken genoemd werden naar de eerste woorden. Zoo is (ienesis: „In den beginne"; Exodus: „Dit nu zijn de namen"; Leviticus: „En Hij riep", enz.