Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wetten door ons volk Juda aan te merkenzegt Abinadab, zich bij ons gezelschap voegende. „ In het rijk der tien stammen wordt immers in alles Jehova's gebod overtreden? 't Is schande, dat zij den naam van Israël behouden hebben, om dien te onteeren, die kalverenaanbidders! Natuurlijk doen zij, Heidenen die zij zijn! evenals de Heidenen rondom hen. Maar Juda heeft den Tempel en de Priesters en de Leviten en de Wet. En daarom stel ik er prijs op, om alle verantwoordelijkheid voor Menacheems schandelijkheden van Juda af te werpen op Ephraïms Jerobeam-rijk!"

„Voeg daar nog bij ," zegt de hoofdman, „dat Menacheem niets anders is dan een gemeene overweldiger. Heeft hij Sjallum niet vermoord (al was die ook al niet meer waard) om in zijn plaats Koning te worden? Wie kan van zulk een wezen iets anders verwachten? Weêrlooze vrouwen martelen en moorden, en dapperen Assyrischen krijgers ten koste van een gedwongen 1) belasting schatting betalen (duizend talenten zilver 2) nog al!) om door hen met rust gelaten te worden, dat past immers geheel bij elkander! Meet toch naar zulke ellendige lafaards en wreedaards Jehova's dappere krijgers niet af!

31 aar, we zijn geheel van ons onderwerp afgedwaald. Ik had maar willen zeggen, dat gezanten onschendbaar zijn, en vreemde volken dus bij verbondssluitingen gemakkelijk door gezanten onderhandelen kunnen. Zoo is het dan ook gedaan met de Heviten van Gibengoon 3). De vormen, daarbij in acht genomen, waren zeer eenvoudig. Gij herinnert U immers dat oude en beschimmelde brood, waaruit toen zooveel afgeleid was? Welnu, dat brood werd verdeeld tusschen de Gibengonitische gezanten en

1) 2 Koningen 15 : 20.

2) 2 Koningen 15 ; 19: f 4.800.000.

3) Josua 9 : 14, 15.

22

Sluiten