is toegevoegd aan uw favorieten.

Gods kinderen van Ur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nog op vele honderdduizenden J). Maar het dienend leger op voet van vrede was 24000 man per maand.

Van den werkelijken dienstplicht bestonden eenige vrijstellingen:

Allereerst de kinderen van Levi 2). Zij dienden Jehova alleen in den dienst des Heiligdoms.

In de tweede plaats een reeks vrijstellingen, voortvloeiende uit de betrekking der Kinderen Israëls tot hunnen God 3). Geloovig vertrouwen op Jehova en volvaardige toewijding tot in den dood aan Dezen Eenigen God, zijn de eigenlijke sterkte van het leger. Hierin — niet in een schoonschijnend aantal krijgslieden — ligt de kracht. Reinig dit leger dus door uitzuivering van alle verdeelden van hart. Hangt iemands hart aan zijn pas begonnen arbeid, dorst zijn gemoed naar de ondertrouwde vrouw zijner keuze, — Israëls God is machtig genoeg om zulke strijders niet te behoeven; en vaderlijk genoeg om hun den zielstrijd te sparen; laat hen vrij henengaan; mits zij eerst, door behoorlijk op te komen, zich dienstplichtig hebben erkend. En zoo er lafaards waren, schandvlekken voor de afstammelingen uit het wereldveroverend Ur; en (erger) schandvlekken voor het leger van Jehova's volk; lieden, die ongeloof aan Dien God zouden overdragen op hun broederen, en door zoodanige geestelijke besmetting hun leger verzwakken en hun God onteeren zouden, — weg met dezulken! Jehova wil zulke strijders niet, al houdt een Gideon 4) dan5) desnoods van de 32000 slechts 300 over. Beter met 300 den slag te winnen, dan met 32000 bedrogen uit te komen, of getalsterkte boven God te schatten!

1) 2 Kronieken 17 : 14—19.

2) Numeri 2 : 33.

3) Deuteronomium 20.

4) Eigenlijk: Gidengoon.

5) Richteren 7 : 2, 3, 22.