is toegevoegd aan uw favorieten.

Gods kinderen van Ur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in liet bevriende rijk van Sjeba, welks Koningin onzen grooten Salomo bezocht. En voor reusachtige legers waren zoowel Tsoor en Tsicloon te klein als Moabiten. Ammoniten, Edomiten, en Philistijnen, om de kleine roofbenden der Bedswin (de oude Sjasoe der Egyptenaren) uit Arabii' s woestijnen niet eenmaal te tellen. Maar niet zonder reden had Koning Xguzzijah een verbond met de Ammoniten gezocht. Hij wilde zijn Oostergrens dekken tegen een dreigend gevaar: Want de Assyriërs, die indertijd onder Toedchoel den Koning van Goetioem *) aan Chammoerabi -) van Sumer (of Babel) L r (ons oude Ur) en Akkad onderworpen waren, hebben in later tijden de bovenhand bekomen. Zij treden meer en meer met dappere en wreede reusachtige legers wereldveroverend op. Hun politiek is duidelijk te zien. Eenerzijds willen zij door de landen der Hethiten heen den weg bezitten naar de eilanden der Grieken. En anderzijds willen zij in Jerusalem den sleutel van Egypte veroveren. Hebben zij niet nog onlangs Menacheem van Noord-Israël gedwongen tot een schatting van duizend talenten zilvers? Tegenover hun reusachtige legers hebben ook wij groote getallen noodig volgens sommigen. Vandaar de vele vreemdelingen, die meermalen in Juda's legers zijn aan te treffen, al zeggen de Propheten 3), dat dit de rechte sterkte niet is. Amatsjah heeft dit wel toegestemd; maar daarmede zijn nog niet alle vreemdelingen verwijderd, al heeft hij de Ephraïmiten weggezonden 4). Vooral met de lijfwachten en bizondere helden der Koningen is het zoo. Een overzicht daarvan sints de eerste Koningen zou een staalkaart van volken

1) lienesis 14: Tideal, Koning der Gojim: der stammen in de streken van Assyrië.

2) Amraphel van Sinear.

3) 2 Kronieken 25 : 7—9.

4) 2 Kronieken 25 : 10.