is toegevoegd aan uw favorieten.

Gods kinderen van Ur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werden. Men kan in dagen van strijd niet te voorzichtig zijn!

Ziedaar nu de droge greppel en de hooge omwalling tot beveiliging van liet legerkamp tegen onverwachte aanvallen. Ook hier maken de wachters ons geen moeite, zoomin die bij de wallen en toegangen als die, welke 1) binnen het kamp de legerpolitie hebben uit te oefenen, volgens de ordeningen van Mozes. De herinneringen aan het veertigjarig tentenleven in de woestijn, nog elk jaar door het Loofhuttenfeest versterkt, worden natuurlijk in ieder kamp bij eiken veldtocht weder ten grondslag gelegd aan de inrichting. Zoo staan dan ook hier de zwarte tenten in naar vast beginsel gestelde orde. De inrichting der tenten kent Grij natuurlijk. Tenten en tentlegers zijn van de dagen van Terach en Abram en Jakob niet van inrichting veranderd. De uiterst-conservatieve Rechabiten 2) en de in menig opzicht door Xguzzïjah 3) aanmerkelijk veranderde legers van Jotham leveren ten deze geen punt van verschil.

V.

Hoort Grij de zilveren trompetten 4) wel? Wat blazen ze stootend? Een „gebroken" geluid! Dat beteekent aanval. Dan is er onraad! Kom, haast U, om te zien, wat hier gaat geschieden!

Dat verklaart de stilte, die bij het binnengaan in het kamp onze aandacht zoo trok! De troepen zijn er niet in.

1) I>euteronomium 23 : 9, 14.

2) Jeremia 35.

3) 2 Kronieken 26.

4) Numeri 10 : 1—10; 2 Kronieken 13 : 14.