is toegevoegd aan uw favorieten.

Gods kinderen van Ur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

angst zich kronkelenden verrader voorbijvoeren, zullen wij zeker maar niet gaan zien. In vredestijd zijn de lijfstraffelijke rechtsplegingen der Kinderen Israëls zeer zaclit, wanneer men ze vergelijkt bij die der volkeren rondom (bovenal bij de villende, ooguitstekende, op palen spietsende, en op andere ontzettende wijzen martelende Assyriërs!) Maar wat in oorlogstijd voor het aangezicht der vijanden door een verbitterd leger gedaan wordt aan den verrader, die dat leger aan de wapenen dier vijanden zou hebben prijsgegeven, — vraag daarnaar maar niet eens. Hoort gij dien rauwen gil, dat doffe steunen, dat vreeselijk gebral? Kom, laat ons nog verder van hier gaan; zelfs dat gegil zal ons anders maanden lang in de ooren blijven klinken. Jozabad's lot is afgrijselijk, zóóveel hooren wij zelfs op dezen afstand wel.

De uitslag der verkenning is wel van groot gewicht geweest. Zij is er in geslaagd een gevecht te vermijden, en toch volkomen op de hoogte te komen van de veranderde stellingen (en hieruit blijkende bedoelingen) der vijanden. Ngazrikam, de aanvoerder der uitgetrokken boogschutters, die ons dit mededeelt, wijst hierbij niet een geheimzinnig lachje op zijn prachtigen zegelring, alsof daarin de verklaring van dezen goeden uitslag te vinden zou zijn. Mogen wij Ngazrikams zegelring eens van nabij bezien? Nu, ik moet zeggen, het is een kostelijke edelsteen, prachtig gezet, en met groote bekwaamheid gegraveerd. Een sieraad voor de hand l), die hem draagt, nu dit — evenals in Egypte — mode is geworden. Gelijk Gij weet, droeg men hem in overoude tijden 2) wel aan een halssnoer. Over het algemeen wordt

1) Jeremia 22 : 24.

2) Genesis 38 : 18.