is toegevoegd aan uw favorieten.

Gods kinderen van Ur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werkt alles tezamen. Tevredenheid des Konings, verheffing der nationale eere, volvoering der opdracht, overwinning der moeilijkheden, beveiliging van eigen geliefden en goederen, herinnering aan prikkelende ervaringen, vooruitzicht op liefelijke rust.

Voeg hierbij vooruitzicht op het (zeker wel naar rangorde bepaalde) aandeel in den buit. In de dagen van Mozes 1) was dit geweest de helft voor de strijders en de helft voor al de overigen, verminderd aan de zijde der strijders met Vsoo voor Priesters, en aan de andere zijde met Vso voor de Leviten. Waarna dan de vrijwillige offers voor het heiligdom werden afgezonderd. Ook in later tijden 2) werd een deel van den buit aan het heiligdom gewijd; en sedert Koning David er den Leviet Sjelomith 3) met de zijnen over aangesteld heeft, is het opzicht over de tempelheffingen uit den buit zelfs een afzonderlijk ambt.

Zoo trekt dan de triumftocht straks het vernieuwde Jerusalem der Koningen in. Liederen ter eere van J ehova. den (xrooten Overwinnaar van Juda's vijanden, weerklinken. Bij beurtzang worden straks ook de kloekste helden en de voornaamste wapenfeiten geroemd door de vrouwen en jongedochters 4), die met muziek en zang en reidans de overwinnaars tegengaan en daarna begeleiden. Zoo gaat het naar het heiligdom; en daar worden de dankoffers gebracht, en de buitgemaakte wapenen 5) als wijgeschenken achtergelaten. Want de eigenlijke overwinnaar is Jehova. Hij geeft aan Zijn volk, zoo het in Zijn wegen wandelt, zoo de Kinderen van Ur ook willen Gods Kinderen zijn, de zege IN DAGEN VAN STRIJD.

1) Numeri 31.

2) 2 Kamuël 8.

3) 1 Kronieken '26 : 26—'28.

4) Bijvoorbeeld Richteren 11 : 34; 1 Samuël 18 : 6.

5) 1 Samuël '21 : 9; 2 Koningen 11 : 10; 1 Kronieken 10 : 10.