is toegevoegd aan uw favorieten.

Gods kinderen van Ur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ontzet, ziende, hoe vreeselijk geheel Juda's zondig bestaan door die Wet veroordeeld wordt. En met krachtige hand vangt hij een reformatie aan, die althands voor het oogenblik verbetering bewerkt, al pakken in Egypte donkere wolken zich samen, vanwaar wel eens in botsing met het land van Ur een vuur kon uitgaan, dat Josjijahoe •en zijn werk zou verteren 1).

Een Assyriër of Aramaeër zou hierdoor misschien twijfelend gaan vragen, of die Wet dan soms ook vroeger niet bestaan had, en door Chilkijahoe en de zijnen gemaakt was in plaats van gevonden. Zoo iets zou echter ook alleen een Aramaeër of Assyriër vragen kunnen. Eenerzijds ware reeds de gedachte ongerijmd, dat men op zoo onzedelijke wijze een zoo zeldzaam zedelijke Wetgeving invoeren zou. Evenzoo is ondenkbaar, dat Josjijahoe en zijn \ orsten ook maar een enkel oogenblik zouden ontroerd zijn door zulk een vervalsching. En wie slim genoeg was om zoodanig valsch stuk zóó voortreffelijk te maken, zou ongetwijfeld meer rekening met den tijdgeest hebben gehouden.

Bovendien is de vraag toch eigenlijk zelfs voor onbesnedenen al te naïef: Want gronddenkbeeld moet dan zijn, dat men zulk een Wetgeving niet zóó vergeten en verwaarloozen zou, indien zij wezenlijk bestond en sints eeuwen was bekend geweest. Maar bewijst niet ieder rechtsgeding de mogelijkheid hiervan in beginsel ? Was aan Sjimengi het verlaten van Jerusalem niet verboden en ging hij tóch niet naar Achisj 2) om zijn slaven te halen? Heeft niet elk wettenbezittend volk wetten, die bestaan; maar alleen slapende 3)? En kent niet menig volk

1) 2 Koningen 23 : 29.

2) 1 Koningen 2 : 3»>—46.

3) Bijvoorbeeld de Zondagswet in Nederland.