is toegevoegd aan uw favorieten.

Gods kinderen van Ur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

besprengen met de asch der roode vaars, die voor zulke gelegenheid met verbrand hysop, cederhout, en scharlaken , samen gesprengd worden moet na met water vermengd te zijn. Dus was hij op den zevenden dag niet rein, gelijk hij had gedacht; en moest dus het Pascha een maand later 1) eten. Zijn eenige troost was. dat hij juist dien keer nog al veel lotgenooten had; Oerïjah, zijn buurman, was opgehouden te Karchemisj -) en kon onmogelijk tijdig terug zijn. Een paar anderen waren \ oor de A\ et onrein door de in de Wet aangewezen gewone ontreinigingen van het natuurlijke leven. En op geheel eigenaardige wijze waren er nog twee onreinen bijgekomen. Onreinheid over aanraking van het dood aas van onreine dieren a) maakt ten deze geen bezwaar, want die ontreinigt slechts tot aan den avond. Maar deze twee waren onrein geworden door aanraking met den dood. Jojada was twee dagen vóór het Paaschfeest naar een tentleger van Rechabiten gegaan om er Jaazanja te spreken. Door een (hem nog steeds onbegrijpelijke) onoplettendheid loopt hij een verkeerde tent in; en dat is juist de tent waarin de oude Chammath dien ochtend overleden was. Jojada had dus zijn onnadenkendheid te boeten met een zevendaagsche onreinheid 4). Joechal daarentegen, is buiten zijn schuld onrein geworden. Gij herinnert L wel den weg buiten de Schaapspoort? Een eind gaans op dien weg is een graf. Het is niet gekleurd of gepleisterd '), en daardoor zeer licht te verwarren met andere steenen. /oo is het dan ook Joechal gegaan; en eerst, toen het te laat was, ontdekte hij, dat hij

1) Numeri 9 : 1—14.

2) Numeri 1) : 10.

3) Leviticus 11.

4) Numeri 10 j 14.

5) Mattheüs 23 : 27; Handelingen 23 : 3.