is toegevoegd aan uw favorieten.

Gods kinderen van Ur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meisjes naar de finantieele contracten der bankiershuizen aan den Phrath!

Om dan den verloren draad van ons gesprek weêr op te nemen: de meisjes worden in menig opzicht evenzeer onderwezen als de jongens. In zang en muziek geoefend 1) komen zij met zang en dans overwinnende legers tegen. Door een verstandige opvoeding, zijn zij in tijden van nood tot verstandig en doortastend optreden 2) geschikt. In algemeene kennis zijn zij zoo ervaren, dat zij soms zelfs als Prophetessen 3) optreden kunnen, hetgeen dus — al is de Prophetie geen vrucht van opvoeding — toch een degelijke opvoeding, ook in verstandsontwikkeling onderstellen doet. Verstandig gevormde moeders zijn op haar beurt weêr voortreffelijke onderrichters voor haar dochters; en niet alleen voor haar, maar ook voor de zonen geldt het uitdrukkelijk bevel Gods4): „Verlaat de onderwijzing uwer moeder niet." Vader en moeder worden dan ook tegenover de kinderen beiden hoog gesteld in het vijfde der tien Woorden 5), en op verachting der moeder evengoed Gods misnoegen 6) gedreigd en het doodvonnis 7) geeischt, als ingeval zij den vader geldt. Blijkbaar heeft Jehova de Semiten doen komen onder den invloed van de Akkadische overschatting der vrouw, om hen aldus voor te bereiden voor de rechte waardeering, door Zijn Wet bevolen.

Gaan de dochters huwen, dan is niet alle gedachte aan betaling buitengesloten bij den bruids-

1) 1 Samuël 18 : 6, 7.

2) 1 Samuël 25; 2 Samuël 14; 2 Samuël 20.

3) Exodus 15 : 20; Richteren 4 en 5; 2 Koningen 22 : 14.

4) Spreuken 1:8; enz.

5) Deuteronomium 5 : 16-

6) Spreuken 30 : 17.

7) Deuteronomium 21 18, 19.