is toegevoegd aan uw favorieten.

Gods kinderen van Ur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

prijs '). Maar een koopen van de vrouw is het niet. Onvrij wordt ook de eerst vrije vrouw, wanneer zij ten huwelijk verkocht wordt2). Maar bij de geldelijke huwelijksonderhandelingen is meer te denken aan een schadeloosstellen van de familie, die in de jonge vrouw een flinke arbeidskracht verliest, door de familie, die in haar inkomen velerlei voordeel bekomt. Bovendien wórdt de contract-vorm gehandhaafd door de geschenken, die de bruidegom geeft aan zijn bruid 3). Deze geschenken zijn moeilijk te schatten. Maar de prijs die in geval van gedwongen bruidschat door de Wet geëischt wordt, is vijftig sikkelen zilvers 5). En wèl wordt daarna reeds de verloofde vrij wel als den aanstaanden man toebehoorende beschouwd 6); maar zijn slavin is zij niet. Veeleer geniet zij zelfs ten aanzien van haar echtgenoot en diens bezittingen veel zelfstandigheid7); gelijk ook de gehuwde vrouw als Prophetes gekend en erkend kan 8) wezen.

Door de ouders des bruidegoms is de bruid gezocht 9); vaak nadat de toekomstige bruidegom haar reeds heeft gezien en begeerd 10) en ook zij harerzijds hem heeft gekend en gewillig is 1J). Want ook de omgang tussclien de jonge lieden is zeer vrij, en de jonge meisjes zijn volstrekt niet van alle verkeer afgesloten, maar kunnen

1) Exodus 22:16; Genesis 34:12; 1 Samuël 18:25; Deuteronomium 22 :29.

2) Exodus 21 : 7—11.

3) Genesis 24 : 53.

4) Exodus 22 : 16, 17 met Deuteronomium 22 : 29.

5) In Josia's tijd vrij wel gelijk aan ƒ 90; terwijl het een eeuw vroeger in Arpad bijna de prijs van een huis zou zijn geweest.

6) Deuteronomium 22 : 22—29.

7) 2 Koningen 4 : 22—24.

8) Kichteren 4 en 5; 2 Koningen 22 : 14.

9) Richteren 14 : 2.

10) Genesis 28; Kichteren 14.

Al) Genesis 24 : 57, 58; 29 : 9—12; 1 Samuël 18 : 20.