is toegevoegd aan uw favorieten.

Gods kinderen van Ur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is wanneer velen eenzelfden naam hebben, kan hier natuurlijk niet baten. Maar evenals Gidengoon Jerubbaal genoemd is, Joseeph tot Saph-n-ti-pa-anch is geworden, ■en Hosjeeang is veranderd in Jehosjuang '), zou dooreen of ander groot levenskeerpunt de arme jongen zijn leelijken Tsidonischen naam voor een echt-Israëlitischen kunnen inruilen, 't Is te hopen!

Erg lastig is het voor mij, dat zijn vader dus nu niet mede kan gaan naar Gemarja. den Opziener der wijngaarden. Maar ik hoop toch muziekinstrumenten en speellieden genoeg medegebracht te hebben, en ik heb nog al veel flinke zangers; Gij ziet wel, dat wij nog al een groot gezelschap vormen. Zangeressen '-) zijn ook al op weg; misschien zijn zij er al; jammer, dat er zoo veel lichtzinnige schepsels onder zijn! En mijn zangers ziet Gij hier. En dus zullen wij zoowel ngalamooth 4) — als andere — wijzen ten gehoore brengen soms zacht soms hard, soms door plechtige pauze afgewisseld soms tot machtige zwelling aanwassend, soms in beurtzang, soms (evenals 6) bij den Psalm „ God is ons tot toevlucht en sterkte" of bij den Psalm van Gods goedertierenheid) met afwisselend koorgezang, evenals de muziek-Leviten in den tempeldienst gewoon zijn 7). Ons lied kan verrukkelijk klinken en heerlijk de onderscheiden vershelften der gedachtenpoëzie van ons volk doen uitkomen, wanneer in welluidend recitatief ons spreken in rhytmische voordracht overgaat.

1) Richteren 6 : 32; Xumeri 13 : 16; Genesis 41 : 45; enz.

2) 2 Samuel 19 : 36.

3) Jesaja 23 : 16.

4) Psalm 46 ; sopraan ? Vergelijk de andere (eveneens onduidelijke) muzieknamen in de Psalmen ; alsook „ selali

5) Numeri 21 : 14.

6) Psalm 46 en 136.

7) 1 Kronieken 25; 2 Kronieken 16, enz.