is toegevoegd aan uw favorieten.

Gods kinderen van Ur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

\an de Staatsambtenaren en van de paleisbeambten; en dan is er buiten 's Konings hofmeester en zijn verschillende spijsbezorgende Commissarissen, en buiten de reeds genoemde hoogwaardigheidsbekleders nog van menig ambt melding te maken. Daar hebt Gij ^ den kleederbewaarder Sjallum den zoon van Tikwah, Nathan-mêlech den Eunuehenoverste 2) (den Propheet des Konings;t) •Teduthoen tel ik hierbij — natuurlijk — niet mede); en hoeveel anderen niet nog? De lijst is te lang om te noemen: Schenkers4), en hofmeesters5) en opperambtlieden '), en raadslieden '), (van stadhouders overbuitenlandsche wingewesten kan helaas in deze dagen van verkleining niet veel worden gesproken), en hoofden deistammen , voorzoover na de A.ssyrische wegvoering nog sprake kan zijn van stamindeeling voor de Kinderen Israëls. Desgelijks 9) bizondere raadslieden, en opvoeders der prinsen, en Oversten over de dorpen en wachttorens, over de runderen in de Saronvlakte, over de andere runderen, en over de schapen, de kemelen. de ezelinnen, het klein vee, de olijfolie, de vijgen- en olijf-boomgaarden, den wijnvoorraad, den akkerbouw, en de wijngaarden (naar wiens bruiloft nu deze muzikale optocht op weg is), om van de vele ondergeschikte ambtenaren, die onder hun opperleiding moeten arbeiden, maar niet eenmaal te spreken.

Mij dunkt, Jaziz mag wel eens op adem komen, eer

1) 2 Koningen 22 : 14.

2) 2 Koningen 23 : 11.

3) 2 Kronieken 35 : lfj.

4) 1 Koningen 10 : 5.

5) 1 Koningen 4 : 6.

6) 1 Koningen 4 : 2 en 5.

7) 1 Koningen 12.

8) 1 Kronieken 27.

0) 1 Kronieken 27 : 25—33.