is toegevoegd aan uw favorieten.

Gods kinderen van Ur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hij straks zingen moet. Gelukkig voor hem, dat wij aan het punt gekomen zijn, waar onze wegen scheiden, al kost aan een hoogsthoffelijk man als hij deze scheiding menige plichtspleging. Voor lieden van zijn welgemanierdheid is het groeten een waarlijk zwaarwichtig werk. liet er eens op, met hoeveel zorg hij elke plichtpleging weet inacht te nemen.

Hebt Gij nu op hem gelet? Gebrek aan vormen kunnen Juda's naburen waarlijk niet met recht aan deze Kinderen van Ur ten laste leggen. „Vrede zij U," zegt de een '). „God zij U genadig," zegt de ander2). „Jehova zij met U," is de groet3). „Jehova zegene U," luidt de4) wedergroet. Of men begint met te zeggen0): „Vrede zij U, en Uwen lnxize zij vrede, en alles wat Gij hebt hebbe vrede," en wacht dan daarop hoffelijk bescheid. Wien men een weinig wil eeren, dien treedt men als gastheer een weinig — wien men veel wil eeren, vele schreden — tegemoet. Komt de mindere op een ezel zittend zijn meerderen tegen r'), dan stijgt hij natuurlijk at' om hem te groeten. Zoo blijft men ook staan 1), zoolang ouderen niet gezeten zijn , uit achting voor den ouderdom; evenals zulks in Egypte gebruikelijk is. Men buigt zich herherhaaldelijk 8) bij het begroeten van zijn meerderen; ja werpt zich, evenals in Egypte 9) op knieën en ellebogen voor hooge staatsbeambten en Koningen. Is men in den handel vol van beleefdheidsbetuigingen en ten geschenke

1) Richteren 10 : 20.

2) Genesis 43 ; 29.

3) Ruth 2 : 4.

4) Ruth 2 : 4.

5) 1 Samuël 25 : 0.

6) 1 Samuël 25 : 23.

7) Leviticus 19 : 32.

8) Genesis 33 ; 3.

9) 1 Samuël 20 : 41, enz. Zie , I)e gunsteling van Apepa".