is toegevoegd aan uw favorieten.

Gods kinderen van Ur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het, dat men rotsgraven in (le zijwanden der bergen van prachtige zuilen voorziet door eenvoudig bij het uithollen de noodige stukken rotswand in den begeerden vorm uit te sparen; of dat men in een bergrand zóódanig drie groeven uitsnijdt, dat hierdoor een groot rotsblok v rij komt te staan, dat dan als monolith uit den bodem oprijst en voorts naar verlangen uitgehold en van ornamentwerk voorzien een wonderschoon als uit den grond gegroeid monument of grat (in Salomo s en andeier afgodische tijden helaas ook wel eens — vooral te Siloali — een Egyptischen rotstempel) vormt. Is het niet door genoegzaam diepe insnijdingen omgeven en dus niet hoog genoeg, dan worden er ter ophooging reusachtige rotsblokken opgezet, soms ruw en zonder den stempel van de Israëlitische en de Phenicische bouwkunst, die te Hebron en te Bethel en alom telkens is waar te nemen, om meer de eenheid met den monolith te handhaven, soms ook wel in dien sierlijken bouwtrant den rotswand opvolgend en allerlei topversiering diagend. Ook inwendig hebben de grafkamers menig sieraad en het wonen in ongebruikte graven, waartoe de melaatschen zich vaak verplicht zien, is wat de huizen aangaat nog zoo beklagelijk niet. Ook gezonden houden zich nog wel aan de gewoonte van sommige lieden vóór vele eeuwen om in bergholten woningen te maken; want zij zijn schoon en koel, en kunnen zoo ruim en zoo Iraai gemaakt worden als de bewoners maar verlangen. Een zeer groot deel van Jerusalems hooger gelegen wijken is dan ook ondermijnd; en van deze gangen en gewelven is zoo voor particulier als voor algemeen gebruik zoowel voor den tempeldienst als voor de paleizen of tot krijgskundige doeleinden zeer veel partij getrokken.

In de graven zijn vaak prachtige steenen doodkisten. Waren reeds de lieden van Erech en Ur makers van